चितवन औद्योगिक विकास साकोस: एक परिचय

 
 
“औद्योगिक सहकार्यका लागि सहकारी” भन्ने भावनाका साथ चितवन उद्योग संघका सदस्य उद्योगका सञ्चालक एवम् एकाघर परिवारका व्यक्तिहरु मात्र सदस्य बन्न पाउने गरी चितवन उद्योग संघको एक अभिन्न अंगका रुपमा वि.सं. २०७० साल बैशाख १९ गते २५ जना सदस्यहरुको सक्रिय सहभागितामा चितवन उद्योग संघका तत्कालिन अध्यक्ष श्री कृष्णप्रसाद अधिकारीज्यूको अध्यक्षतामा चितवन औद्योगिक विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को स्थापना भएको हो । सदस्य उद्यमीहरुलाई उद्योग सञ्चालनको क्रममा आवश्यक अल्पकालिन तथा मध्यकालिन कर्जाको व्यवस्था मार्फत सहयोग गर्दै आएको चितवन औद्योगिक विकास साकोसले छरिएर रहेको पूँजीलाई शेयर, दैनिक वचत, ऐच्छिक वचत, नियमित औद्योगिक वचत, साधारण वचत र आवधिक वचत जस्ता शीर्षकहरुबाट रकम संकलन गरी आफ्ना सदस्यहरुलाई औद्योगिक विकास बिस्तार प्रवद्र्धन र औद्योगिक कार्यका लागि लगानी गर्दै आईरहेको छ ।
 
सदस्यताको योग्यताः 
(१) संस्थाको सदस्यता प्राप्त गर्न देहायको योग्यता पुगेको हुनुपर्नेछ 
(क) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको 
(ख) संस्थाको कार्यक्षेत्र चितवन उद्योग संघमा सदस्यता रहेका उद्योगका सञ्चालक वा साझेदार, तीनका एकाघर परिवारका सदस्यहरु वा साकोस तथा चितवन उद्योग संघ तथा यसका अंगका कर्मचारीहरु 
(ग) संस्थाको मुख्य व्यवसायिक सेवा आवश्यक हुनुको साथै उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको 
(घ) संस्थासँग प्रतिस्पर्धा हुने गरि संस्थाको कार्य योजनामा गर्ने भनिएको कारोबार नभएको 
(ङ) यस विनियममा उल्लेख भए बमोजिम सदस्यको उत्तरदायित्व बहन गर्न स्वीकार गरेको 
(च) समान प्रकृतिको अन्य कुनै सहकारी संस्थामा सदस्य नरहेको ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण कानुन बमोजिम पहिचान तथा सम्पुष्टि हुन नसकेको खण्डमा सदस्यताको योग्यता नपुगेको मानिनेछ ।